Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging 13 Januari, 2021

Artikel 1 Inleiding

Sinds het ontstaan van Bitcoin zijn er diverse crypto grafische valuta’s ontstaan. Deze worden onder andere beschreven als cryptovaluta, Virtuele Valuta en cryptogeld. Om onduidelijkheid te voorkomen, zullen we in deze Gebruikersovereenkomst spreken van Cryptovaluta.

In deze Gebruikersovereenkomst (de Gebruikersovereenkomst) worden de voorwaarden beschreven waarop Knaken u (een ‘Gebruiker’ of ‘u’) toegang tot en gebruik van haar Diensten aanbiedt. De Gebruikersovereenkomst omvat alle bepalingen en voorwaarden die tussen u en ons zijn overeengekomen, en vervangt deze mogelijke eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Gebruikersovereenkomst. De Gebruikersovereenkomst is van toepassing op Gebruikers van de website en de Diensten. De Gebruiker dient de volledige Gebruikersovereenkomst zorgvuldig te lezen voordat hij de website of Diensten gebruikt. Door een Account te openen en gebruik te maken van een van de Diensten die van tijd tot tijd op de Website worden aangeboden, gaat de Gebruiker akkoord met deze contractuele overeenkomst tussen Gebruiker en Knaken (de "Gebruikersovereenkomst").

Artikel 2 Definities en interpretatie

Met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die in deze Gebruikersovereenkomst aan deze woorden wordt toegekend. Als bepaald wordt dat een deel van deze Gebruikersovereenkomst krachtens toepasselijk recht ongeldig of afdwingbaar is, dan wordt de ongeldige of afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, en blijft het overige deel van deze Overeenkomst van kracht. Voor de toepassing van deze Gebruikersovereenkomst wordt onder "cryptovaluta" verstaan de cryptografische digitale valuta die momenteel door Knaken worden ondersteund.

 1. "Account" geeft een Gebruikersaccount aan, inclusief Knaken Wallet, die toegang geeft tot de Diensten.
 2. "Knaken" verwijst naar Knaken Cryptohandel B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan Seinhuiswachter 2, 3034 KH Rotterdam, en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer KVK 70149054.
 3. "Knaken Platform" het online platform van Knaken, toegankelijk via de Website, waarop een beperkt aantal Diensten wordt aangeboden.
 4. "Bestelling" geeft een instructie aan om digitale activa op het Knaken-platform te kopen of verkopen.
 5. "Diensten" verwijst naar alle Diensten zoals aangeboden door Knaken op www.knaken.eu.
 6. "Gebruiker" verwijst naar een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (vertegenwoordigd door een geautoriseerde persoon) die een Account heeft aangemaakt en de Diensten gebruikt.
 7. "Website" verwijst naar https://knaken.nl/ en al zijn gerelateerde subdomeinen of gerelateerde Diensten, zoals applicaties, onderhouden door Knaken.

Artikel 3 Verklaringen

Ten behoeve van het aangaan van deze Gebruikersovereenkomst en gebruiken van de Diensten, verklaart u dat u:

 1. (a) een rechtspersoon of (b) een natuurlijk persoon van ten minste achttien (18) jaar oud bent, en in het geval de wetgeving van uw rechtsgebied vereist dat u om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan een bepaalde minimumleeftijd heeft die hoger is dan achttien (18) jaar, dat u tenminste deze leeftijd heeft;
 2. de wettelijke bevoegdheid bezit om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan (namens uzelf of, in het geval dat u deze overeenkomst aangaat namens een rechtspersoon, namens de rechtspersoon die u vertegenwoordigt) en dat dit u op grond van de toepasselijke wetgeving niet is verboden;
 3. u de eigenaar bent van de bankrekening(en) die door u in verband met de Diensten worden gebruikt;
 4. u de Diensten zult gebruiken voor eigen rekening en op eigen risico, en niet als agent of vertegenwoordiger van een derde of anderszins ten behoeve van derden;
 5. als betrouwbaar bekend staat en niet bent betrokken bij crimineel wangedrag;
 6. alleen cryptovaluta die rechtmatig is verkregen via de Diensten zult verkopen;
 7. geen ingezetene bent van een land of niet onder de rechtsbevoegdheid valt van een land waarvan het toepasselijk recht u niet toestaat om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan of deze Diensten te gebruiken. Knaken heeft het recht om de markten en rechtsgebieden waarin zij opereert te selecteren en kan haar Services in bepaalde landen zonder opgave van redenen beperken of weigeren;
 8. niet verblijft in een rechtsgebied dat het aanbieden van diensten met betrekking tot cryptovaluta aan hun burgers niet of slechts in beperkte mate tolereert;
 9. geen ingezetene bent van een land waar sancties van toepassing zijn die zijn afgekondigd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten of een andere relevante overheidsorganisatie;
 10. niet voorkomt op een relevante sanctielijst die opgesteld en/of uitgevaardigd is door de organisaties die zijn vermeld onder (9) hierboven; en
 11. stelt Knaken schadeloos tegen de schade die Knaken lijdt door het overtreden van de bovenstaande verklaringen.

Ook verklaart en garandeert u dat alle registratiegegevens (evenals aanvullende gegevens waarom wij mogelijk kunnen vragen) die u aan Knaken doorgeeft waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn, en u stemt ermee in om dit te allen tijde zo te houden. In dit verband stemt u ermee in om ons onmiddellijk in kennis te stellen wanneer een van de bovenstaande verklaringen niet meer juist is. In het geval dat Knaken bemerkt - of redelijke gronden heeft om te vermoeden - dat een van de bovenstaande verklaringen niet (of niet meer) juist is, is het Knaken toegestaan om uw Account onmiddellijk te blokkeren totdat het probleem naar tevredenheid van Knaken is opgelost (zoals naar eigen goeddunken door Knaken besloten) en/of uw Account te sluiten en deze Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

Artikel 4 Identificatie

De bestrijding van witwaspraktijken en financiering van terrorisme is essentieel voor de activiteiten van Knaken. Daarom is de uitvoering - en het zich strikt houden aan - passende en daadkrachtige beleidsmaatregelen en procedures ter bestrijding van voor Knaken van groot belang.

Als onderdeel van de maatregelen tegen witwaspraktijken van Knaken moet Knaken haar klanten kennen. Dit betekent dat de identiteit van een Gebruiker van de Diensten die gebruik wil maken van de dienstverlening van Knaken moet worden vastgesteld en geverifieerd. Om cryptovaluta of Knaken-tokens te kopen of verkopen, moet een Gebruiker een Account aanmaken bij Knaken en zich legitimeren. U dient bepaalde informatie aan ons te verstrekken als onderdeel van de verificatieprocedure. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat Knaken op elke benodigde wijze de juistheid van deze gegevens mag verifiëren. Als onderdeel van het identificatieproces moeten Gebruikers ook een transactie uitvoeren door middel van het overschrijven van een klein bedrag op een van de bankrekeningen van Knaken. De naam die is gekoppeld aan het betaalmiddel om deze transactie uit te voeren (of, in voorkomende gevallen, de bankrekening die direct of indirect is verbonden met het betaalmiddel) moet exact overeenkomen met de naam van de Gebruiker.

Alle adressen voor cryptovaluta wallets die worden gebruikt in verband met de Diensten (bijvoorbeeld voor het ontvangen van cryptovaluta die is gekocht met behulp van de Diensten) moeten in uw bezit zijn. De Diensten mag niet worden gebruikt om cryptovaluta te versturen naar een wallet-adres dat door een derde wordt beheerd. U mag cryptovaluta die rechtstreeks wordt verstuurd naar een Knaken Wallet (zoals hieronder gedefinieerd) vanaf een door een derde beheerd adres niet opslaan, en uw Account ook niet gebruiken voor de verkoop van cryptovaluta die is opgeslagen in een wallet die door een derde wordt beheerd. Bovengenoemde geldt niet voor wallets van bewaarnemers die voor u toegankelijk zijn. Knaken heeft het recht om het gebruik van bepaalde wallets zonder opgave van redenen te beperken of weigeren.

U stemt ermee in om ons de informatie te verstrekken waarom wij verzoeken ten behoeve van legitimatie en het opsporen van witwaspraktijken, financiering van terrorisme, fraude of andere financiële criminaliteit, en geeft ons toestemming om deze informatie vast te leggen. U stemt ermee in om ons, binnen twee weken nadat de wijziging heeft plaatsgevonden, op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in de door u verstrekte informatie. Dit is van toepassing op wijzigingen in persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging of een naamswijziging, evenals op wijzigingen met betrekking tot uw bedrijf, zoals een faillissement of een wijziging in de rechtsvorm van uw bedrijf. Het verstrekken van onjuiste, onvolledige, misleidende informatie of het niet doorgeven van eventuele wijzigingen in de informatie die wij van u verzamelen is een grond voor onmiddellijke beëindiging van uw Account.

Daarnaast zal Knaken, op grond van de maatregelen tegen witwaspraktijken van Knaken:

 1. alle verdachte transacties melden bij de bevoegde autoriteiten;
 2. ten behoeve van opsporing van fraude alle transacties actief bewaken;
 3. werkt samen met de politie, regelgevende instanties, het openbaar ministerie en andere overheidsinstanties;
 4. blokkeert en/of bevriest alle user Accounts die worden geassocieerd met fraude;
 5. blokkeert en/of bevriest alle user Accounts waarbij klanten niet de benodigde informatie en/of documentatie verstrekken die nodig zijn voor verificatie en/of identificatie; en
 6. brengt frauduleuze klanten de kosten in rekening die Knaken maakt voor het onderzoeken en het verhelpen van frauduleuze of andere criminele activiteiten. Deze kosten zullen worden verrekend met tegoeden van klanten bij Knaken.

Artikel 5 Registratie

Om de Diensten te gebruiken, moet u zich registreren voor een Account op de Website. Omdat de Diensten financiële transacties met zich meebrengt, dient u een sterk wachtwoord te gebruiken en de accountgegevens zo veilig mogelijk te houden. Gebruik een wachtwoord nooit voor meer dan één website/dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade als u uw accountinformatie verliest, wachtwoorden hergebruikt, zwakke wachtwoorden gebruikt of de tweede authenticatiefactor niet activeert.

Wij kunnen beslissen om de Diensten niet in alle markten en jurisdicties aan te bieden, afhankelijk van de toepasselijke wettelijke beperkingen. Als we ontdekken dat uw registratie de toepasselijke wetgeving of deze voorwaarden schendt, kunnen we de Diensten onmiddellijk opschorten en openstaande orders annuleren. Als dit gebeurt, proberen we een manier te vinden om de Cryptovaluta aan u te retourneren, op basis van de beschikbare opties op dat moment.

Artikel 6 Licentie

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, ontvang u van ons een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om de Diensten te gebruiken voor uw eigen persoonlijke gebruik en de doeleinden die wij vaststellen. U mag de Diensten gebruiken binnen de kaders waarvoor deze bedoeld is en mits u deze Gebruikersovereenkomst niet schendt. U bent zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account en wachtwoord, het beperken van de toegang tot uw Account en voor elk gebruik en alle handelingen die in uw Account plaatsvinden. Knaken adviseert Gebruikers met klem om ter bescherming van hun Account gebruik te maken van tweefactor authenticatie.

U stemt ermee in om de verantwoordelijkheid te aanvaarden - en het volledige risico op zich te nemen voor - alle activiteiten die plaatsvinden in uw Account en alle transacties die worden afgesloten in uw Account. Knaken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van uw inloggegevens, en is altijd gerechtigd om aan te nemen dat de Gebruiker die inlogt op de Website de partij is die hij pretendeert te zijn. Als u weet, of reden hebt om te vermoeden, dat uw inloggegevens beschikbaar zijn gekomen voor onbevoegden, moet u uw wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen en Knaken hiervan op de hoogte stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. Als u denkt dat er sprake is van ongeoorloofde activiteit in verband met uw Account, dient u direct contact met ons op te nemen. Op uw verzoek kunnen wij de toegang tot uw Account tijdelijk blokkeren.

Artikel 7 Koop en verkoop

De Diensten stelt u in staat om verschillende Cryptovaluta van ons te kopen en aan ons te verkopen. Hiervoor reken wij een zogenaamde bied en laatkoers. De prijzen die u op de Website ziet, zijn de prijzen die u krijgt na betaling.

De koers van Cryptovaluta kan (sterk) fluctueren. Wij geven geen enkele garantie voor enig waarde behoud in de toekomst. Door de fluctuatie van de koers van de Cryptovaluta, stellen wij de definitieve waarde vast zodra uw betaling wordt gestart. Afhankelijk van de betreffende Cryptovaluta, kan het moment waarop een transactie als voltooid wordt geacht verschillen. Transacties zullen zo snel mogelijk door het systeem verwerkt worden en worden als voltooid beschouwd wanneer u hiervan per e-mail een bevestiging ontvangt.

Het rekeningnummer dat u aan ons opgeeft, moet op uw naam staan. Het is niet toegestaan anonieme rekeningnummers te gebruiken, of een rekeningnummer dat niet op uw naam staat. Er zal dan geen uitbetaling plaats vinden. Wanneer een bedrag teruggestort wordt op onze rekening door het invullen van onjuiste bankrekening informatie, zijn wij gerechtigd €12,50 administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Wallet

Een van de functies van Cryptovaluta is de mogelijkheid om ultieme controle te hebben over uw Cryptovaluta door te beschikken over de privé sleutels (private keys). We begrijpen dat dit op dit punt in de ontwikkeling van het crypto- ecosysteem een uitdaging kan zijn. Tot het moment waarop het gemakkelijker wordt om dit in eigen beheer te nemen, bieden wij een manier om Cryptovaluta tijdelijk op te slaan in onze Diensten (de Wallet).

De Wallet is een aanvullende functie die alleen bedoeld is voor tijdelijke opslag en is niet geschikt voor langdurige opslag of grote hoeveelheden Cryptovaluta. We zullen elke redelijke maatregel nemen om de Cryptovaluta te beveiligen, maar kunnen geen totale veiligheid garanderen, gezien het feit dat zoiets niet bestaat. Het gebruik van een eigen hardware wallet wordt bij grote hoeveelheden Cryptovaluta sterk afgeraden. Alle risico's en eigendomsrechten die aan de Cryptovaluta zijn gekoppeld, worden naar u overgedragen zodra de Cryptovaluta wordt verstuurd naar het adres dat u heeft opgegeven.

Artikel 9 Staking Diensten

Wanneer de Gebruiker digitale activa in zijn Wallet houdt, kan de Gebruiker de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van staking Diensten die worden geleverd door Knaken (de "Staking Diensten"). Om de Staking Diensten te gebruiken, moet de Gebruiker zich aanmelden door de Staking Diensten te selecteren als optie in zijn Account.

Door zich aan te melden voor de Staking Diensten, zal Knaken (een deel van) de beloning aan de Gebruiker verdelen: (i) naar eigen goeddunken worden bepaald door Knaken maar in principe per maand uitbetalen; (ii) onderworpen zijn aan Knaken's staking fee (indien van toepassing); en (iii) nader worden toegelicht in het Account van de Gebruiker.

De Staking Diensten stellen Knaken in staat om de Staking Digital Assets van de Gebruiker namens de Gebruiker uit te zetten. De Gebruiker is zich bewust van de risico's die verband houden met Staking Diensten, en de Gebruiker is niet verplicht om de Staking Diensten bij Knaken te gebruiken.

Door gebruik te maken van de Staking Diensten bevestigt Gebruiker (i) de relevante algemene voorwaarden volledig, (ii) de mogelijkheid te hebben gehad om vragen te stellen en antwoorden te ontvangen van Knaken met betrekking tot de voorwaarden van de Staking Diensten voorafgaand aan deelname en (iii) erkent en aanvaardt de risico's verbonden aan Staking Diensten. De Gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor de Staking Diensten via de instellingenpagina in zijn Account.

Knaken behoudt zich het recht voor om (i) elke bijdrage van de Staking Diensten te weigeren of te verwijderen; (ii) minimum- of maximumbedragen vast te stellen, of (iii) de Staking te stoppen naar eigen discretie van Knaken. De Gebruiker verleent Knaken het recht, voor zover Knaken dit effectief kan doen onder de toepasselijke wetgeving en zonder verdere kennisgeving aan de Gebruiker, om de Staking Assets naar goeddunken van Knaken te gebruiken. Knaken behoudt zich het recht voor om Gebruikerskosten in rekening te brengen in verband met de Deelname van de Gebruiker aan de Staking Diensten. Een overzicht van deze vergoedingen voor het gebruik van de Staking Diensten, indien van toepassing, zal beschikbaar worden gesteld op de Website.

Artikel 10 Basis van de Diensten

Knaken biedt u de Diensten op "as is"-basis: Knaken verstrekt geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de werking van de Diensten, en wijzen alle uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke garantie dat de Diensten zullen voldoen aan uw behoeften, altijd beschikbaar, toegankelijk, ononderbroken, tijdig en veilig zal zijn, foutloos zal werken of bepaalde functies of functionaliteit zal bevatten. Knaken garandeert uitdrukkelijk niet dat de Diensten continu en foutloos werken, en is gemachtigd om toegang tot of werking van één of meerdere Diensten tijdelijk op te schorten, bijvoorbeeld in verband met storingen of reparaties. Het mag duidelijk zijn dat Knaken alleen van dit recht gebruikmaakt indien Knaken dit nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (voor alle duidelijkheid: met inbegrip van wetgeving ter voorkoming van witwassen) en/of ter bescherming van de gebruikers van de Diensten, van Knaken en/of voor een goede werking van markten en prijzen. Houd er rekening mee dat wij te allen tijde en zonder kennisgeving de Diensten geheel of gedeeltelijk kunnen wijzigen, opschorten of stopzetten. Knaken kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van door Knaken aangebrachte wijzigingen in haar Diensten.

Artikel 11 Privacy

Door het bezoeken van de Website of aanmelden voor de Diensten machtigt u ons tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van de informatie in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Op onze website is de meest recente versie van onze Privacyverklaring opgenomen. Knaken verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring. Als onderdeel van uw gebruik van de Diensten kunt u informatie ontvangen met betrekking tot ons of de Diensten die niet bekend zijn bij het algemene publiek ("Vertrouwelijke informatie"). U stemt ermee in dat:

Directe schade omvat alleen:

 1. alle Vertrouwelijke informatie onze eigendom blijft;
 2. u Vertrouwelijke informatie alleen gebruikt als dit nodig is voor het gebruik van de Diensten; en
 3. u niet op een andere manier Vertrouwelijke informatie aan een andere persoon bekend zult maken;

Tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft ontvangen, mag u geen persbericht of openbare verklaring uitgeven in verband met Knaken, de Diensten of uw gebruik van de Diensten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Binnen de grenzen van het toepasselijk recht is Knaken alleen aansprakelijk jegens u voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruikersovereenkomst. Knaken is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat in verband met deze Gebruikersovereenkomst, de Diensten (of het gebruik hiervan) of materiaal dat hiermee verband houdt. Voor alle duidelijkheid, en niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, bestaat geen enkele aansprakelijkheid, op welke wijze dan ook, voor:

 1. Prijsverschillen als gevolg van vertraagde verwerking van aankoop- of verkooporders;
 2. Annulering van orders door duidelijk onjuist vermelde prijzen;
 3. Schade met betrekking tot de Knaken Wallet-functie;
 4. Verliezen die voortvloeien uit hacks, systeemstoringen en/of regelgeving;
 5. Indirecte schade (waaronder gevolgschade, inkomstenderving en winstderving, verlies van gegevens en immateriële schade).

Behalve in geval van opzettelijk wangedrag of bewuste roekeloosheid door het management of leidinggevend personeel van Knaken, is de aansprakelijkheid van Knaken in alle gevallen beperkt tot het door u voor de Diensten betaalde bedrag in de maand voorafgaand aan het moment dat de oorzaak van de schade zich heeft voorgedaan.

Artikel 13 Duur en beëindiging

Deze Gebruikersovereenkomst treedt in werking op het moment dat u begint met het gebruik van de Diensten, en blijft van kracht totdat de overeenkomst door u of ons wordt beëindigd. Knaken is gerechtigd om deze Gebruikersovereenkomst te beëindigen, uw Account en toegang tot de Diensten te beëindigen of op te schorten, en dit zonder kennisgeving of andere formaliteit in geval van:

 • Een verzoek om of uitspraak van een faillissement, insolventie, tijdelijke opschorting van betaling of een vergelijkbare regeling onder het voor u toepasselijk recht;
 • Het in beslag nemen, verbeurdverklaren of op een andere wijze terugvorderen van een Knaken Wallet of andere bezittingen van u;
 • Een beperkt recht zoals een verplichting jegens een derde op een Knaken Wallet wordt verleend of geschept;
 • Uw rechten krachtens deze Gebruikersovereenkomst in strijd met deze Gebruikersovereenkomst aan een derde overdraagt;
 • Een gebruiker overlijdt (als de gebruiker een natuurlijk persoon is) of wordt ontbonden of opgeheven (als de gebruiker een rechtspersoon is);
 • U bij het aangaan van de Gebruikersovereenkomst onjuiste informatie hebt verstrekt, en de Gebruikersovereenkomst niet, of niet op dezelfde voorwaarden, tot stand zou zijn gekomen als Knaken zich hiervan bewust zou zijn geweest;
 • U op een andere wijze nalatig blijft in de nakoming van uw verplichtingen jegens Knaken; of
 • De relatie tussen u en ons naar onze mening ernstig beschadigd is.

Artikel 14 Fraude en ander crimineel wangedrag

In het geval dat u de Diensten gebruikt op een wijze die frauduleus is, of bedoeld is voor het plegen van of helpen met - of die anderszins verband houdt met - fraude of ander crimineel wangedrag (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, witwassen van geld of financiering van terrorisme), stemt u ermee in dat u Knaken zult vrijwaren tegen alle negatieve gevolgen die voor Knaken in verband hiermee ontstaan, en dat u, indien nodig, Knaken zult vergoeden voor eventuele kosten, schaden of verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten die worden gemaakt ten gevolge van een onderzoek en verliezen met betrekking tot reputatieschade) die als gevolg hiervan ontstaan. Voor alle duidelijkheid: in het geval Knaken een gebruiker ervan verdenkt betrokken te zijn bij frauduleuze of andere illegale activiteiten heeft Knaken het recht om het Account van deze gebruiker onmiddellijk te bevriezen en de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen. In een dergelijk geval worden alle uitstaande orders van die gebruiker geannuleerd, zonder dat Knaken aansprakelijk is voor eventuele verliezen als gevolg hiervan. Knaken kan naar eigen goeddunken, en in voorkomende gevallen in samenwerking met de bevoegde autoriteit, verdere maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit beëindiging van het Account, overdracht van eventuele resterende gelden aan de bevoegde autoriteit en/of donatie van deze gelden aan slachtoffers van fraude of financiële criminaliteit of het gebruiken van resterende fondsen als vergoeding voor Knaken voor kosten, schade of verliezen (inclusief maar niet beperkt tot kosten gemaakt als gevolg van een onderzoek en verliezen met betrekking tot reputatieschade) die het gevolg zijn van fraude of ander crimineel wangedrag.

Artikel 15 Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen wij deze Gebruikersovereenkomst wijzigen. Als wij materiële wijzigingen maken in de Gebruikersovereenkomst, doen wij hiervan een kennisgeving, bijvoorbeeld door middel van een aankondiging op de Website of door u een e-mail te sturen. Als u nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden doorgaat met het gebruik van de Diensten, vormt dit uw aanvaarding van de wijzigingen. Lees kennisgevingen van wijzigingen daarom altijd zorgvuldig door. Als u de Diensten niet meer wilt gebruiken krachtens de nieuwe versie van de Gebruikersovereenkomst, kunt u de Gebruikersovereenkomst beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice.

Artikel 16 Overdracht en derden

U mag rechten, plichten of aanspraken die u krachtens deze Gebruikersovereenkomst heeft niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Knaken kan deze Gebruikersovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving overdragen. Behoudens het voorgaande is deze Gebruikersovereenkomst bindend voor alle opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van een partij. Knaken mag derden inschakelen voor de vervulling van haar verplichtingen uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst. Hoewel Knaken deze partijen zeer zorgvuldig selecteert, stemt de gebruiker ermee in en erkent hij dat Knaken niet aansprakelijk is voor eventuele door een gebruiker geleden verliezen of schade ten gevolge van het handelen of nalaten van deze derden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De contractuele (en niet-contractuele) rechtsverhouding tussen u en Knaken wordt beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen met betrekking tot deze Gebruikersovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Contact

Mocht u nog verdere vragen hebben over deze voorwaarden de Dienst of andere zaken, naam dan contact met ons op.