Algemene Voorwaarden

Datum: 22, May, 2019

Dienst

Sinds het ontstaan van Bitcoin zijn er diverse crypto grafische valuta’s ontstaan. Deze worden onder andere beschreven als cryptovaluta, Virtuele Valuta en cryptogeld. Om onduidelijkheid te voorkomen, zullen we in deze algemene voorwaarden spreken van Cryptovaluta.

Wij bieden de dienst knaken.eu aan. Deze dienst stelt u in staat om Cryptovaluta te kopen en te verkopen (de Dienst). De Dienst is bereikbaar via www.knaken.eu (de Website).

Voorwaarden

Wanneer u gebruikt maakt van de Dienst, gaat u een overeenkomst met ons aan (de Overeenkomst). De juridische voorwaarden die hierop van toepassing zijn, beschrijven we in dit document. Lees deze voorwaarden alstublieft goed door.

We hebben geprobeerd om deze voorwaarden zo toegankelijk mogelijk te formulere [email protected].

Privacy

Vanwege de aard van de Dienst, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van u vragen en opslaan. Dit is bijvoorbeeld nodig om uw identiteit vast te stellen en u een accountomgeving te bieden. Alle persoonsgegevens zullen worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en verwijderd in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming. Zie voor meer informatie hierover onze privacy- en cookieverklaring.

In zeer uitzonderlijke gevallen zijn wij wettelijke verplicht om (persoons)gegevens te verstrekken aan bevoegde overheidsorganen, politie of opsporingsinstanties. We zullen dit ten allen tijden proberen tegen te gaan.

Licentie

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, ontvang u van ons een niet-exclusief, nietoverdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken voor uw eigen persoonlijke gebruik en de doeleinden die wij vaststellen.

U mag de Dienst gebruiken binnen de kaders waarvoor deze bedoeld is en mits u de toepasselijke voorwaarden niet schendt.

Registratie

U moet oud genoeg zijn om zelfstandig en zonder toezicht van een ouder, voogd of bewindvoerder juridische contracten te sluiten.

Om de Dienst te gebruiken, moet u zich registreren voor een account op de Website. Omdat de Dienst financiële transacties met zich meebrengt, dient u een sterk wachtwoord te gebruiken en de accountgegevens zo veilig mogelijk te houden. Gebruik een wachtwoord nooit voor meer dan één website/dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade als u uw accountinformatie verliest, wachtwoorden hergebruikt, zwakke wachtwoorden gebruikt of de tweede authenticatiefactor niet activeert.

Wij kunnen beslissen om de Dienst niet in alle markten en jurisdicties aan te bieden, afhankelijk van de toepasselijke wettelijke beperkingen.

Als we ontdekken dat uw registratie de toepasselijke wetgeving of deze voorwaarden schendt, kunnen we de Dienst onmiddellijk opschorten en openstaande orders annuleren.
Als dit gebeurt, proberen we een manier te vinden om de Cryptovaluta aan u te retourneren, op basis van de beschikbare opties op dat moment.

Verificatie

Op dit moment is de juridische situatie rond Cryptovaluta onduidelijk. We verwachten dat het een kwestie van tijd zal zijn voordat diensten zoals Knaken op een manier zullen worden gereguleerd die vergelijkbaar is met de traditionele financiële wetgeving. Als voorbereiding op deze mogelijkheid hebben we besloten om waar mogelijk te werken alsof bestaande wetgeving al van toepassing was op Cryptovaluta.

Ten eerste moeten we verifiëren wie u bent. Het gevolg hiervan is dat u de Dienst niet anoniem kunt gebruiken en wij cliënten onderzoek moeten uitvoeren. Dit betekent dat u in een aantal gevallen ons verificatieproces op de website moet doorlopen voordat u Cryptovaluta kunt versturen naar een externe wallet.

Ten twee moeten we stappen ondernemen om de mogelijkheid te minimaliseren dat de Dienst wordt misbruikt om het witwassen van geld te vergemakkelijken. Dit betekent dat we transacties controleren op verdachte activiteiten en ons het recht voorbehouden om transacties te bevriezen en gebruikersinformatie te delen met de relevante autoriteiten in het geval we gedrag of transacties observeren waarop actie moet worden ondernomen. U verklaart dat de aangeboden Cryptovaluta op legitieme wijze zijn verkregen en u geen weet heeft van een mogelijk illegaal karakter van de herkomst.

Verantwoordelijkheden

We kunnen een lijst maken van alle dingen waarvoor u de Dienst niet mag gebruiken, maar we willen u vragen zo vriendelijk te zijn en de Dienst alleen te gebruiken zoals deze is bedoeld. Gebruik de Dienst dus niet op een manier die de Dienst beschadigd, voor oplichting, misbruik of andere handelingen die in strijd zijn met de wet.

Wij zullen er op onze beurt alles aan doen om de Dienst functioneel en online te houden en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen.

Let op: voordat u de Dienst gebruikt, dient u kennis te nemen van de technische en economische aspecten van Cryptovaluta. Er zijn bepaalde inherente risico's verbonden aan de handel in Cryptovaluta. We proberen de service zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken, maar er blijft altijd een risico bestaan.

Koop en verkoop

De Dienst stelt u in staat om verschillende Cryptovaluta van ons te kopen en aan ons te verkopen. Hiervoor reken wij een zogenaamde bied en laatkoers. De prijzen die u ziet, zijn de prijzen die u krijgt.

De koers van Cryptovaluta kan (sterk) fluctueren. Wij geven geen enkele garantie voor enig waarde behoud in de toekomst. Door de fluctuatie van de koers van de Cryptovaluta, stellen wij de definitieve waarde vast zodra uw betaling wordt gestart.

Afhankelijk van de betreffende Cryptovaluta, kan het moment waarop een transactie als voltooid wordt geacht verschillen. Transacties zullen zo snel mogelijk door het systeem verwerkt worden en worden als voltooid beschouwd wanneer u hiervan per e-mail een bevestiging ontvangt.

Het rekeningnummer dat u aan ons opgeeft, moet op uw naam staan. Het is niet toegestaan anonieme rekeningnummers te gebruiken, of een rekeningnummer dat niet op uw naam staat. Er zal dan geen uitbetaling plaats vinden.
Wanneer een bedrag teruggestort wordt op onze rekening door het invullen van onjuiste bankrekening informatie, zijn wij gerechtigd €12,50 administratiekosten in rekening te brengen.

Wallet

Een van de beste functies van Cryptovaluta is de mogelijkheid om ultieme controle te hebben over uw Cryptovaluta door te beschikken over de privé sleutels (private keys).
We begrijpen dat dit op dit punt in de ontwikkeling van het crypto- ecosysteem een uitdaging kan zijn. Tot het moment waarop het gemakkelijker wordt om dit in eigen beheer te nemen, bieden wij een manier om Cryptovaluta tijdelijk op te slaan in onze Dienst (de Wallet).

De Wallet is een aanvullende functie die alleen bedoeld is voor tijdelijke opslag en is niet geschikt voor langdurige opslag of grote hoeveelheden Cryptovaluta. We zullen elke redelijke maatregel nemen om de Cryptovaluta te beveiligen, maar kunnen geen totale veiligheid garanderen, gezien het feit dat zoiets niet bestaat.

Het gebruik van een eigen hardware wallet wordt bij grote hoeveelheden Cryptovaluta sterk afgeraden.
Alle risico's en eigendomsrechten die aan de Cryptovaluta zijn gekoppeld, worden naar u overgedragen zodra de Cryptovaluta wordt verstuurd naar het adres dat u hebt opgegeven.

Rechten

Binnen de Europese Unie heeft elke consument een basisniveau van consumentenrechten. Deze zijn in bepaalde situaties niet van toepassing. De Dienst die we aanbieden, is een van die situaties.

De Dienst omvat het kopen en verkopen van digitale goederen waarvoor de prijs afhankelijk is van schommelingen die niet door ons kunnen worden gecontroleerd en die zich kunnen voordoen binnen de wachttijd. Zodoende is het herroepingsrecht uitgesloten en niet van toepassing op de Dienst.

Aansprakelijkheid

Wat de aansprakelijkheid betreft, is de handel in Cryptovaluta een nieuwe ontwikkeling. In dit nieuwe crypto-ecosysteem vindt een belangrijke verschuiving plaats in termen van toewijzing van verantwoordelijkheid. De technologie maakt het namelijk mogelijk voor individuen om absolute controle uit te oefenen over zijn of haar Cryptovaluta. Daarom vinden wij het noodzakelijk om onze aansprakelijkheid in hoge mate te beperken. Binnen de grenzen van de wet zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

Directe schade omvat alleen:
- redelijke kosten voor het bepalen van de oorzaak en de omvang van de schade; en
- redelijke kosten om eventuele tekortkomingen te herstellen zodat de Dienst voldoet aan deze voorwaarden.
Er is geen aansprakelijkheid voor:
- prijsverschillen als gevolg van vertraagde verwerking van koop- of verkooporders;
- annuleren van bestellingen vanwege duidelijk verkeerde prijsindicaties;
- schade als gevolg van door u onjuist ingevulde Cryptovaluta adressen of andere (betaal)gegevens;
- eventuele schade die is toegebracht aan tegoeden die zijn opgeslagen in de wallet; en
- enige indirecte schade (inclusief gevolgschade, verlies van inkomsten en winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies).
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is onze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat u voor de Dienst hebt betaald in de maand voorafgaand aan het moment waarop de oorzaak van de schade optrad. In het geval van overmacht, een bankstoring of andere ongewone/onvoorziene omstandigheden, waarbij uw transactie niet of niet tijdig verwerkt kon worden, hebben wij een beslissende stem en kan besloten worden tot annulering van de bestelling en restitutie van het aankoopbedrag.

Beëindiging

Vanwege de mogelijkheid van onvoorziene situaties mogen we uw gebruik van de Dienst evenals transacties op ieder moment beëindigen of opschorten. We kunnen ook op ieder moment de Dienst of een deel daarvan beëindigen, met of zonder kennisgeving. Wanneer dat gebeurt, zullen we ons best doen om uw Cryptovaluta aan u te retourneren, op basis van de beschikbare opties op dat moment.

Overig

Omdat we in Nederland zijn gevestigd, is de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht. Mocht een geschil optreden, dan wordt deze voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij onze zetel hebben.

Vanwege het snelle tempo waarin technologie en regelgeving veranderen, behouden we ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Als u een wijziging of toevoeging niet wenst te accepteren, dient u te stoppen met het gebruik van de Dienst. Gebruik van de Dienst na de ingangsdatum van nieuwe voorwaarden zien wij als aanvaarding daarvan.

Contact

Mocht u nog verdere vragen hebben over deze voorwaarden de Dienst of andere zaken, naam dan contact met ons op.